دسته‌ها
اخبار

Walmart Weirdness Hitting TBS Fives پیش‌سفارش(های)


Walmart قصد Walmart را دارد اما (هنوز) وحشت نکنید. والمارت برای ،، که TBS Arc Trooper Fives را پیش‌سفارش کرده‌اند، اعلان‌های تنظیم قیمت ارسال کرده است. سفارشات لغو نمی شوند، اما این بدان م،ا نیست که لغو نمی شوند. فقط مراقب آنها باشید و ببینید این به کجا می رسد.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/07/19/walmart-weirdness-hitting-tbs-fives-preorders/