دسته‌ها
اخبار

I’m Going To Need A Gun – The Toyark


ماف، جان ویک 48

ماف، جان ویک، اولین مورد از فیلم 1. پوسترهای فیلم سوم را با نگاه ، به درهای قاره پخش کرد. یک تکه شیشه گرفتم، آن را پاشید، با چاپ BG شهری و چراغ های رنگی روی آن روشن شد. بعد از آن حروف در فتوشاپ انجام شد. فصل 4 را بیاورید! می‌تو،د گا،ی‌های کامل جان ویک ما را اینجا ببینید.

شرکت هاMedicom
شخصیت هاجان ویک
مقیاس6 اینچ
خط فرعیMAFEX

بر،ب هاویژه


منبع: https://www.toyark.com/2023/02/15/im-going-to-need-a-gun-493680