دسته‌ها
اخبار

چیزی برای ترس – The Toyark


شوالیه تاریکی چندجه، 13

… اما از خود بترس. DC Multiverse The Dark Knight Trilogy Scarecrow. این کار را انجام می دهد، با ، های مک فارلین و چهار ، سوار نیز به خوبی کار می کند. چند مورد دیگر از این جلسه را در زیر بررسی کنید!

شرکت هامک فارلین
شخصیت هامترسک
مقیاس7 اینچ
خط فرعیDC Multiverse

بر،ب هاویژه


منبع: https://www.toyark.com/2023/04/13/nothing-to-fear-498990