دسته‌ها
اخبار

شما هنوز جدی نیستید – The Toyark


Hyper Real Luke Skywalker 61 3

Hyper Real Luke Skywalker و Darth Vader (گا،ی های Hyper Real ما در اینجا). این کار روی دوربین در یک شات انجام شد و در مقابل م،تور با نورپردازی متن، با صحنه ژست گرفت. از پایه های شفاف استفاده شده که با مراحل در اسکرین شات ردیف شده بودند، بنابراین حداقل نیاز به تعمیر وجود داشت. سابرها را در فتوشاپ روشن کنید.

شرکت هاه،رو
شخصیت هادارث ویدر لوک اسکای واکر
مقیاس8 اینچ
خط فرعیHyperReal

بر،ب هاویژه
منبع: https://www.toyark.com/2023/02/11/you-are-not-a-jedi-yet-493410