دسته‌ها
اخبار

دارای مجوز GI Joe Classified Series Plushies By Toy Factory


وب سایت رسمی کارخانه ،اب بازی بوده است به روز شد با مجوز GI Joe Plu،es با الهام از طرح های سری طبقه بندی شده.

شخصیت ها:

  • چشمان مار
  • فرمانده کبرا
  • اسکارلت
  • درست
  • بارونس
  • راه بند

علاوه بر موارد فوق، این شرکت برای جناح های GI Joe و Co، توپ دوزی کرده است.

پس از پرش می تو،د تصاویر را بررسی کنید.


منبع: https://news.hisstank.com/2023/02/18/licensed-g-i-joe-cl،ified-series-plu،es-by-toy-factory-80368