دسته‌ها
اخبار

اخبار حامی: پیش خریدهای سری ماجراجویی موج 3 ایندیانا جونز


Yakface.comاز ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته/حامی مالی ما کمیسیون دریافت می کند.

پیش‌سفارش‌ها اکنون برای نسخه جدید باز است سری ماجراهای ارقام از ایندیانا جونز. ارقام به صورت جداگانه یا با مجموعه کامل مورد از طریق حامی ما در دسترس هستند سرگرمی زمین.

سرگرمی زمین
ایندیانا جونز (آ،ین جنگ صلیبی)
هنری جونز پدر
السا اشنایدر
شوالیه جام
یورگن و، (شماره گیری سرنوشت)
رنالدو (شماره گیری سرنوشت)

مجموعه مورد موج 3

آمازون
ایندیانا جونز (آ،ین جنگ صلیبی)
هنری جونز پدر
السا اشنایدر
شوالیه جام
یورگن و، (شماره گیری سرنوشت)
رنالدو (شماره گیری سرنوشت)


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/06/29/sponsor-news-indiana-jones-adventure-series-wave-3-preorders/